Pracownicze Plany Kapitałowe – dobrowolna szansa na większą emeryturę?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają wspierać Polaków w długofalowym gromadzeniu oszczędności na emeryturę, zabezpieczyć finansowo przyszłość Polaków.

Co to takiego PPK?

PPK to regulowany ustawą z 4 października 2018 roku powszechny program oszczędnościowy, który powstał we współpracy rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych.

Ze względu na niekorzystne trendy demograficzne, polski system emerytalny nie jest w stanie zapewnić godziwych emerytur. Sytuację ma zmienić samodzielny system oszczędzania pracowników i przy wsparciu finansowym pracodawców i państwa.

Jak działa PPK?

W procesie oszczędzania biorą udział trzy podmioty: Państwo, Pracownik, Pracodawca.

Państwo – Państwo zapłaci jednorazową składkę powitalną w wysokości 250 zł. Ponadto będzie wpłacało co roku na rachunek PPK pracownika 240 zł. Wpłaty będą finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Pracownik – z wynagrodzenia pracownika będą dodatkowo odciągane składki na PPK w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, w określonych sytuacjach mniej niż 2%.

Pracodawca – dopłaca składkę w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.

Łącznie na konto PPK pracownika ma docelowo wpływać 3,5% wynagrodzenia brutto.

Korzyści dla Pracodawcy

Kwota składki zwolniona jest z podatku i składek ZUS.

Pracodawca ma możliwość zwiększyć procent odprowadzanej składki i wykorzystać  to jako dodatkową formę „premiowania”, „motywowania” pracowników, zwiększyć swoją atrakcyjność jako pracodawcy dbającego o przyszłość pracowników.

Niewątpliwym minusem będą dodatkowe koszty, jakie trzeba będzie ponieść na wpłaty obowiązkowe PPK a także dodatkowe obowiązki związane z obliczaniem, odprowadzaniem składek i współpracą z wybraną instytucją finansową.

Korzyści dla pracownika

Szansa na większa emeryturę niż wynikająca z obecnych systemów emerytalnych (ZUS).

Środki zgromadzone na koncie PPK nie podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej, poza egzekucjami alimentacyjnymi.

Możliwość wypłaty składek po ukończeniu 60 roku życia (zarówno kobiety jak i mężczyźni) – 25 % całości jednorazowo, reszta w 120 ratach lub na wniosek całość w ratach.

Możliwość „pożyczenia” zgromadzonych środków przed 60 rokiem życia na wskazane w ustawie cele np. na wkład własny przy budowie domu.

Istotnym elementem PPK jest dziedziczenie zgromadzonych środków na indywidualnym koncie pracownika.

Minusy dla pracownika – „uszczuplenie” bieżącego wynagrodzenia o 2 %.

Powszechność i dobrowolność

Powszechność programu PPK polega na tym, że docelowo każdy pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę, będzie zobligowany do jego tworzenia oraz prowadzenia, a także zawarcia umowy z instytucją finansową, która będzie zarządzać środkami zgromadzonymi na koncie pracownika. Pracownicze plany kapitałowe będą dobrowolne tylko z punktu widzenia zatrudnionych osób. Zgodnie z zapisami ustawy środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników.

Każda osoba zatrudniona w wieku między 18 a 54 lata zostanie zapisana do programu automatycznie, przy czym będzie mogła zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej pracodawcy.

Uczestnictwo w PPK osób w wieku między 55 a 70 lat będzie dobrowolne. W stosunku do takich osób nie będzie obowiązywać automatyczny zapis do programu.

Program nie obejmie natomiast osób samozatrudnionych, służb mundurowych, a także rolników oraz osób po 70 roku życia.

Najważniejsze terminy dla pracodawców:

PPK należy wprowadzić z dniem:

 • 1 lipca 2019 roku – u pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób na dzień 31.12.2018 r.;
 • 1 stycznia 2020 roku – u pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 30.06.2019 r.;
 • 1 lipca 2020 roku – u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 osób na dzień 31.12.2019 r.;
 • 1 stycznia 2021 roku – dla pozostałych pracodawców

Najważniejsze terminy dla pracodawców wprowadzających PPK 1 lipca 2019 roku:

 • 1 lipca 2019 – objęcie ustawą o PPK;
 • od 1 lipca 2019 – możliwość składania oświadczeń w przedmiocie PPK przez osoby zatrudnione np. rezygnacja w programie oszczędzania;
 • do 25 września – wybór instytucji finansowej w porozumieniu ze stroną społeczną (reprezentacją pracowników);
 • od 26 września do 25 października – wybór instytucji finansowej;
 • do 25 października 2019 – zawarcie umowy o zarządzenia PPK;
 • do 12 listopada 2019 roku – zawarcie umowy o prowadzenie PPK;
 • naliczenie i potrącenie pierwszej wpłaty – wynagrodzenie wypłacane po 12 listopada 2019 roku;
 • pierwszy przelew na konto PPK– do 15 grudnia 2019 roku lub 15 stycznia 2020 roku (w zależności od terminów wypłaty wynagrodzenia).

W związku z wprowadzeniem PPK pracodawców czeka sporo dodatkowych obowiązków, wynikających z wprowadzenia i obsługi programu.

Do najważniejszych z nich będą należeć:

 • obliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat do PPK;
 • informowanie uczestników PPK (m.in. informacja o obowiązku złożenia w imieniu uczestnika PPK wniosku o wypłatę transferową, informacja o ponownym dokonywaniu wpłat do PPK po upływie okresu ważności deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK, informacja o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej);
 • informowanie wybranej instytucji finansowej (m.in. informacja o złożeniu przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w PPK, informacja o ponownym dokonywaniu wpłat w przypadku upływu okresu ważności deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w PPK).
 • składanie za pośrednictwem wybranej instytucji finansowej wniosków o wypłatę transferową środków zgromadzonych w PPK.
 • prowadzenie i zarządzanie dokumentacją dotyczącą PPK (m.in. przyjmowanie pism uczestnika PPK dotyczących braku zgody na wypłatę transferową środków zgromadzonych w PPK, deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK, oświadczenia o zawartych w imieniu uczestnika umowach o prowadzenie PPK, pism instytucji finansowej);
 • zapewnienie obsługi administracyjnej PPK;
 • właściwe uregulowanie PPK wewnątrz organizacji.

Podsumowując powyższe proces wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych stanowi niewątpliwie duże wyzwanie dla Pracodawców, część z nich będzie musiała utworzyć dodatkowe etaty do obsługi PPK, natomiast dla Pracownika daje niewątpliwie szanse na większe emerytury w przyszłości.

Wiele kwestii związanych z PPK jest jeszcze nieuregulowanych, lub jest już w trakcie zmian.

Zachęcamy wszystkich pracodawców do skorzystania ze szkoleń w zakresie wprowadzenia PPK organizowanych przez naszą firmę. Da to niewątpliwie większy komfort pracy dla pracowników, a Pracodawcy będą pewni, że proces przebiegnie bardziej sprawnie i zgodnie z przepisami. Kontakt we sprawie szkoleń: Rafał Magda rafal.magda@audit.com.pl, +48 510 191 714.

Dodaj komentarz