Excel – sprawdzanie poprawności danych

Sprawdzanie poprawności danych.

W aplikacji Microsoft Excel można samodzielnie określić warunki poprawności danych w komórce. W tym celu po zaznaczeniu zakresu komórek, do których chcemy dodać warunki ograniczające musimy na karcie Dane w grupie Narzędzia danych wybrać polecenie Poprawność danych. Po wybraniu tego polecenia pojawi się okno pomocnicze Sprawdzanie poprawności danych.

W oknie Sprawdzanie poprawności danych w zakładce Ustawienia możemy ustawić kryterium poprawności danych.

  • w polu Dozwolone – wybieramy typ dozwolonej wartości (np. liczba, data, godzina),
  • w polu Wartości danych – określamy warunek w jaki mają spełniać wartości (w zależności od rodzaju wybranego warunku pod spodem pojawią się kolejne okna umożliwiające określenie warunku).

W zakładce tej znajdują się też następujące opcje:

  • Ignoruj puste – pozwalająca pominąć puste komórki,
  • Zastosuj te zmiany… – pozwalająca zastosować wprowadzane zmiany do wszystkich komórek z podobnym kryterium.

W zakładce Komunikat wejściowy możemy ustawić wyświetlanie informacji po zaznaczeniu komórki, do której wprowadzone zostało sprawdzanie poprawności danych (opcja Pokazuj komunikat wejściowy…). Tytuł i treść komunikatu możemy określić w polach Tytuł oraz Komunikat wejściowy.

W zakładce Alert o błędzie możemy ustawić zachowanie aplikacji w przypadku wprowadzenia do komórki danej niespełniającej kryterium poprawności danych (opcja Pokazuj alerty…). W polu Styl możliwe jest ustalenie rodzaju tego alertu:

  • Zatrzymaj – aplikacja zablokuje wprowadzenie danej,
  • Ostrzeżenie – aplikacja ostrzeże przed wprowadzeniem danej,
  • Informacje – aplikacja wyświetli informacje o wprowadzeniu danej.

W polach Tytuł oraz Komunikat o błędzie możliwe jest także ustalenie tytułu oraz treści wyświetlanego alertu.

Dodaj komentarz